کارت بازرگانی

طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات ایران، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.

کارت بازرگانی ممکن است برای اشخاص حقوقی یا حقیقی که رشته فعالیت آنها مرتبط با امور بازرگانی ( از جمله حق العملکاری) می باشد صادر شود.در این کارت جهت اشخاص حقوقی اطلاعاتی بشرح زیرثبت می گردد.

 • نام شرکت
 • نوع شرکت
 • شماره و محل ثبت شرکت
 • تاریخ تأسیس شرکت
 • شماره و تاریخ اظهارنامه ثبتی( ثبت شرکت ها)
 • ملیت شرکت
 • نوع مالکیت شرکت( خصوصی، تعاونی)
 • میزان سرمایه
 • نام کامل دارنده کارت

مشخصات سجلی دارنده کارت و آدرس و تلفن شرکت و مهر امضاء شعبه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران علاوه براطلاعات

مذکوردرصفحات دیگر کارت بازرگانی اطلاعاتی از جمله:

 • شماره کارت عضویت
 • رشته فعالیت ( واردات، صادرات و غیره)
 • تاریخ صدور کارت
 • تاریخ انقضاء

درکارت بازرگانی که بشکل دفترچه ای به قطع جیبی است، باید نمونه امضاء دارنده کارت نیز درآن درج گردد.

کارت بازرگانی بنا به دلایلی از جمله انقضاء مهلت و یا وسیله تخلفات تجاری ازجمله تخلفات گمرکی ، قاچاق و…. توسط گمرک و یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لغو می گردد.